Financiën

Financieel overzicht Berap 2021-2

Financieel overzicht Berap 2021-2

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-1. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

1.1.2

Overheveling onderhoudsbudget het Anker: overheveling naar doel 7.1.4

-60.000

1.2.1

SPUK-uitkering lokaal preventieakkoord gezonde leefstijl

60.000

1.2.1

- Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk

-60.000

1.2.2

Lokaal sportakkoord

120.000

1.2.2

 - Dekking: Rijksbijdrage lokaal sportakkoord

-120.000

1.2.3

BTW Bestanddeel Subsidie Optisport; lagere Spuk uitkering

461.101

1.2.3

 - Dekking hogere btw aftrek BD

-461.101

1.2.3

Nadelig resultaat TVS-aanvragen Sport; lagere rijksbijdrage (zie doel 10.1.1)

60.656

1.3.1

Gezond in de stad (zie doel 10.1.1)

20.000

1.3.2

OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)

172.898

1.3.2

 - Dekking vanuit SPUK uitkering Rijk

-172.898

Subtotaal programma 1. Samenleving

20.656

2.1.1

Implementatie inkoopmodel Jeugd

108.750

2.1.1

Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugdwet

25.000

2.1.1

Ontwikkelen specifieke aanpak statushouders

28.125

2.1.3

Resultaat Maatwerkvoorzieningen Wmo

-1.700.000

2.2.1

Budget loonkosten WSW

-258.000

2.2.1

Compensatie voor betaalde transitievergoeding

-241.000

2.2.1

Resultaat inkoopmodel Tiem

82.000

2.2.1

Vrijval restant reserve Wezo financiële risico's

-58.711

2.3.2

Volumestijging en extra kosten voor passende jeugdhulp (zie doel 10.1.1)

1.700.000

Subtotaal programma 2. Inwonersondersteuning

-313.836

3.2.1

Regionale projectcoordinator WVGGZ

101.480

3.2.1

 - Dekking subsidie ZonMW

-101.480

3.3.1

Opvang ongedocumenteerden

60.000

Subtotaal programma 3. Opvang en bescherming

60.000

4.1.1

BUIG

-750.000

4.1.1

Voordeel open einde regeling bijzondere bijstand en kinderopvang

-300.000

4.2.1

Budget kindloket (zie doel 5.3.1)

42.939

4.3.2

Bijstand voor beschermingsbewind (zie doel 10.1.1)

700.000

4.3.2

Regio bijdragen Schulddienstverlening

100.000

Subtotaal programma 4. Inkomen

-207.061

5.3.1

Budget kindloket Dekking: overheveling naar doel 4.2.1)

-42.939

5.2.1

Investeringen themajaar Hanze 2023

73.000

5.2.1

Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail

50.000

5.2.1

Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail (zie doel 10.1.1)

25.000

5.2.1

 - Dekking bijdrage derden/provincie/Regio

-50.000

5.2.1

Winkelgebied Diezerbrink

110.000

5.2.1

Ontwikkelingen Broerenkwartier

144.000

5.2.1

 - Dekking uit onderbesteding Binnenstad

-144.000

5.3.1

E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering (zie doel 9.1.3)

-100.000

Subtotaal programma 5. Ondernemende en levendige stad

65.061

6.1.1

Wijziging doel versnelling woningbouwopgave (zie doel 6.2.1)

68.805

6.2.1

 Wijziging versnelling woningbouw Dekking:overheveling budget naar doel 6.1.1

-68.805

6.1.2

Woningbouwlocatie Kranenburgweg; kredietverhoging

161.230

6.1.2

 - Dekking: bijdrage van de Valk/ontwikkelaars

-161.230

6.1.5

Resultaat MPV

-24.000.000

6.1.5

 - Storting in Reserve Investeringsfonds structurele investeringen

12.000.000

6.1.5

 - Storting in Algemene reserve

12.000.000

6.2.1

Aanjager/Verkenner Flexwonen

40.000

6.3.1

Mobihubs

50.000

6.3.1

Bushaltes nieuwe concessie

100.000

6.3.1

 - Dekking provinciale subsidie

-100.000

6.3.1

Kredietverhoging  project Ondergrondse fietsenstalling

186.000

6.3.1

 - Dekking bijdrage NS en budget Binnenstad (verlichting)

-186.000

6.3.1

Krediet Fietsstraat Koggepark

910.000

6.3.1

 - Dekking Subsidie Fietsstraat Koggepark

-910.000

6.3.1

Overdracht budget beheer en exploitatie Reizigerstunnel en Busstation

127.100

6.3.1

 - Dekking uit budget Spoorzone

-127.100

6.3.3

Aanbestedingsnadeel centralisten meldkamer (parkeren)

37.000

6.3.3

 - Dekking parkeerexploitatie

-37.000

6.3.3

Parkeerproblemen in Stadshagen

13.500

6.4.4

Klimaatadaptatie 2021

212.649

6.4.4

 - Dekking uit B+L (62.649)en GRP (150.000)

-212.649

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

103.500

7.1.2

Gladheidsbestrijding

245.000

7.1.2

Reiniging stadsparken

38.500

7.1.3

Aanpassingen en certificering veerpont 't Kleine Veer

50.000

7.1.3

 - Dekking bijdrage gemeente Hattem

-12.500

7.1.3

Overheveling reservemiddelen Ruimte voor de Vecht naar NUTW

20.000

7.1.3

 - Dekking: overheveling vanuit reserve dekking kapitaallasten

-20.000

7.1.4

Ceintuurbaan 4; huurinkomsten (zie doel 10.1.1)

-30.000

7.1.4

Diezerstraat 80 – asbestsanering; krediet

160.000

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit algemene middelen

-160.000

7.1.4

ANNO (Melkmarkt 41); verhoging voorbereidingskrediet

311.500

7.1.4

Entrance fee tankstations

-300.000

7.1.4

Herbestemming Luttekestraat 35; kredietverhoging

111.000

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit algemene middelen

-111.000

7.1.4

Uitgesteld onderhoud

-1.726.737

7.1.4

 - Dekking: lager onttrekking aan onderhoudsreserve D09

1.726.737

7.1.4

Voorbereiding De Wheeme; voorbereidingskrediet

100.000

7.1.4

Overheveling onderhoudsbudget het Anker (zie doel 1.1.2)

60.000

7.1.4

Maatschappelijke voorziening Stadshagen

50.000

7.2.2

Veiligheidsregio; positief resultaat

-355.000

7.2.2

Veiligheidsregio; trailerhelling

65.000

7.3.3

Inzet dierenwelzijn

50.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

272.500

8.1.2

70 jaar Molukkers Zwolle

5.000

Subtotaal programma 8. Bestuur en dienstverlening

5.000

9.1.1

Werkgeversbijdrage vakbonden CAO 2020

40.000

9.1.3

E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering -dekking vanuit cultuur (zie doel 5.3.1)

100.000

9.1.4

Herijking / vernieuwing Algemene Subsidieverordening (ASV)

157.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

297.000

10.1.1

Nadelig resultaat TVS sport -Dekking vanuit Coronamiddelen (zie doel 1.2.3)

-60.656

10.1.1

Volumestijging passende jeugdhulp - dekking Concernstelpost € 4,05 mln (zie  doel 2.3.2)

-1.700.000

10.1.1

 Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail-Dekking Coronamiddelen (zie doel 5.2.1)

-25.000

10.1.1

Gezond in de stad - dekking Concernstelpost Nog functioneel te ramen (zie  doel 1.3.1)

-20.000

10.1.1

 Beschermingsbewind - Dekking uit stelpost Algemene uitkering dec. Circ. 2020 (zie doel 4.3.2)

-382.000

10.1.1

Ceintuurbaan 4; huurinkomsten-Dekking; aframen Precario (zie doel 7.1.4)

30.000

10.1.1

Dividendopbrengsten deelnemingen

198.000

10.1.1

Gemeentefonds

-600.000

10.1.1

Lokale heffingen; OZB

-750.000

10.1.1

Mutaties externe rente

20.000

10.1.1

Concernstelpost Behoedzaamheidsmarge SD; vrijval

-1.250.000

Subtotaal programma 10. Algemene dekkingsmiddelen

-4.539.656

Totaal

-4.236.836

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06