Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.2 We zorgen voor passende en functionele bovengrondse én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

We stellen de mens en de menselijke maat centraal en beheren en onderhouden ons aanwezige areaal van o.a. wegen, verkeerslichten, openbare verlichting, kabels & leidingen en bruggen/tunnels vanuit functie en gebruikswaarde. Onze aanwezige infrastructuur en fysieke voorzieningen versterken daarmee waar mogelijk het woon-, leef- en vestigingsklimaat. De focus ligt daarom naast de basistaak ‘in stand houden’ juist op het bijdragen aan de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen, innovaties en ontwikkelingen; Wat zijn de opgaves vanuit de strategische thema’s, wat leeft er in de wijk en bij haar bewoners en zijn er stedelijk opgaven relevant? We kijken kritisch of bestaande elementen/objecten nog wel een functie hebben en anticiperen op toekomstig (ondergronds) ruimtegebruik. Daarop voeren we nadrukkelijk de regie en we zorgen voor verbinding en integraliteit door werk met werk te maken met andere doelen binnen programma’s 5, 6 en 7. We zorgen ervoor dat de basis veilig en op orde is en aansluit op de (veranderende) behoefte. Tegelijkertijd beheren we met een blik die verder dan een paar jaar vooruit kijkt.

Onze beschikbare infrastructuur en fysieke voorzieningen richten we in vanuit het perspectief van de gebruikers en de omgevingsvisie. Daarmee dragen we bij aan het versterken van de verbindingen tussen gebieden en wijken in de stad. Maatwerk maken we mogelijk en we zorgen ook dat het beheer zoveel mogelijk adaptief meebeweegt met de stad en de behoefte van haar inwoners en gebruikers. De grotere opgaven vanuit o.a. de strategische agenda binnenstad en de Spoorzone hebben daarbij specifiek aandacht, net zoals we proberen om zoveel mogelijk de ambities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit mee te nemen in ons uitvoeringsprogramma. Leidend principe is om een stedelijker en levendiger klimaat te realiseren, met ruimte en vrijheid voor onze inwoners en partners om mee te doen en actief initiatieven te ontplooien.

In het kader van beveiliging systemen gemeentelijke kapitaalgoederen en vastgoed zijn in 2020 de processen en systemen van de procesautomatisering (ten behoeve van aansturing verkeersregelinstallaties, gemalen, bruggen) in beeld gebracht. Er is nog geen zicht op de weerbaarheid van de systemen. Hiervoor maken we een plan om in 2021 een ethische hacker onze systemen gecontroleerd te laten toetsen. Zie hiervoor ook bestedingsvoorstel 37.

Criteria

We zorgen voor passende en functionele bovengrondse- én ondergrondse fysieke voorzieningen vanuit de opgave van wijk en stad, zodanig dat:

  • We zoveel als mogelijk anticiperen op de toekomst (klimaat, energietransitie en circulariteit) in de totstandkoming van het integralel meerjarenopgave programma (MJOP).
  • We het functioneel en veilig gebruik van de openbare ruimte  borgen vanuit een risicogestuurde benadering op basis van landelijke normeringen.
  • Kansrijke initiatieven vanuit onze inwoners en partners ontplooid kunnen worden door als regisseur op te treden en alle opgaven bij elkaar te brengen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Gladheidsbestrijding

Aanvullende uitgaven

245000

Het aantal strooibeurten in de winterperiode van de eerste helft van het jaar wijken duidelijk af van het gemiddelde van de afgelopen winters. De kosten voor de gladheidsbestrijding zijn hoger dan begroot zo blijkt uit de afrekening. Er is een extra budget nodig van € 245.000.

Reiniging stadsparken

Aanvullende uitgaven

38500

Zwolle groeit als stad en er komen steeds meer bezoekers van elders naar Zwolle wat grote druk geeft op de parken en de binnenstad. Daarnaast heeft corona in de hele samenleving haar weerslag gehad. Eén van de effecten is dat het recreëren in de stadsparken is (her)ontdekt. Op mooie dagen wordt door veel mensen gebruik gemaakt van de groene ruimte. Als gemeente hebben we dit extra gestimuleerd door picknickbanken te plaatsen.

Door het toenemend gebruik ontstaat ook meer afval. Om de afgesproken beeldkwaliteit te kunnen halen, is veel meer inzet gevraagd aan ROVA dan vooraf is afgesproken in de DVO. In parken en de binnenstad zijn extra mini-containers geplaatst. Tevens zijn er vorig jaar op strategische plekken grotere afvalbakken geplaatst in de Binnenstad. De druk op de parken en binnenstad begint een structureel karakter te krijgen. De maatschappij verandert, mensen hebben de parken ontdekt en zullen deze vaker gaan gebruiken als goedkope manier er even uit te kunnen zijn.

Op basis van de extra inzet van ROVA dit voorjaar en eerste deel van de zomer verwachten wij een extra kostenpost voor het hele jaar van circa € 75.000. Hiervan wordt 45% (€ 31.500) doorbelast naar afval en riolering en daar met de voorziening verrekend, zodat netto € 38.500 resteert

 We voorzien dat er structureel meer afval wordt verzameld in de stadsparken en de binnenstad. Komende periode zal worden gebruikt om, samen met ROVA, inzichtelijk te maken wat de te verwachten structurele meerkosten zullen zijn. In het voorjaar van 2022 zullen wij u hierover verder informeren.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06