Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.2.1 We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Wonen is een van de belangrijkste basisbehoeften. Zwolle is een mooie woonstad en dat willen we graag verder versterken. Onze woonvisie (2017) heeft hiervoor 4 ambities geformuleerd; Zwolle is een:

 • Sterke groeistad (aantrekkelijke woon, werk, en leefstad).
 • Vernieuwende woonstad (ruimte voor vernieuwing).
 • Solidaire leefstad (prettig zelfstandig wonen).
 • Duurzame Deltastad (waterbewust en toekomstbestendig).

Deze vier ambities tezamen maken dat Zwolle voor de komende jaren staat voor de volgende stap in stedelijkheid. Wij willen de stad verder versterken als centrum van deze regio en Noord Oost Nederland en willen de economische toppositie in Nederland behouden. Zwolle wordt steeds meer een alternatief voor wonen in de Randstad. We zien dat terug in de migratiecijfers over 2018 en 2019 . Zwolle groeit harder dan de geprognosticeerde groei. We houden daarom rekening met het scenario van versterkte groei, waarbij de opgave blijft om ‘elke woning raak te laten zijn’. De toenemende verstedelijking en daarbij horende mobiliteit hebben geleid tot een aantal afspraken in de omgevingsagenda Oost en MIRT. Voor de uitbreiding van het aantal woningen is de afspraak om gezamenlijk met het Rijk en de Regio te komen tot een verstedelijkingsstrategie. In 2021 zal de verstedelijkingsstrategie verder worden uitgewerkt.   

Sterke groeistad:

 • Zwolle blijft groeien. De meest recente Primos prognose van 2020 geeft aan dat het aantal inwoners in totaal stijgt tot ruim 150.000 inwoners in 2040.  Dit is een forse toename met eerdere voorspellingen. De verwachting is dat door toenemende druk er wellicht nog meer vraag naar woningen in Zwolle zal zijn dan nu wordt voorspeld.
 • Sinds 2017 groeit Zwolle echter veel sneller, met gemiddeld 1.000 woningen per jaar in plaats van de voorspelde 600 woningen. Deels is sprake van een inhaalvraag, maar we constateren ook een groeiende behoefte naar stedelijk wonen en daarnaast is er een trek uit de Randstad naar andere grote steden met goede verbindingen over weg en spoor zoals Zwolle.
 • De landelijke trend naar stedelijk wonen en de overloop van de Randstad betekenen dat Zwolle serieus rekening moet houden met een hogere groei. Daarom schalen wij voor de komende jaren het woningbouwprogramma op naar gemiddeld 1.000 woningen per jaar.
 • De woningmarkt in Zwolle staat onder druk. Wij voelen de urgentie om veel woningen toe te voegen, maar blijven sturen op kwaliteit en vernieuwende woonconcepten. In 2020 hebben we hiervoor het Zwols Pakket 1.0 en 2.0 ingevoerd.    
 • Om goed in te kunnen spelen op  de veranderingen in de woningmarkt is het van belang dat er voldoende data beschikbaar is en aan elkaar gekoppeld kan worden. Hiervoor is een eerste aanzet gedaan met WoonInzicht, maar moet nog verder doorontwikkeld worden.

Vernieuwende woonstad
Naast groeien wil Zwolle de woningbouw ook vernieuwen. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen vragen om nieuwe woonconcepten. Wonen en zorg, wonen en werken, wonen en delen van voorzieningen, collectief wonen, beschermd wonen.  De gemeente wil inwoners meer ruimte en locaties bieden voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Solidaire leefstad
De samenleving verandert. We leven langer en blijven langer zelfstandig wonen. Daarbij is door decentralisaties in het sociaal domein een beweging op gang gekomen naar extramuralisering van de zorg. Passend woonaanbod en passende zorg die aansluit op de klantvraag is een actueel vraagstuk. Zeker in een sterk groeiende stad is het van belang dat voor iedere doelgroep een passende woning is te vinden en dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Dat leidt tot de ontwikkeling van een gedifferentieerde woningvoorraad waarin voor iedereen die in Zwolle wil wonen plek is.

Duurzame deltastad:
·   Nieuwbouw is inmiddels gasloos. Daarmee is de woningbouw een aanjager voor de energietransitie in Zwolle. In de Warmtegids laat de gemeente zien in welke richting de energietransitie in de Zwolse wijken gaat plaatsvinden. Daarbij is het wel van belang dat de energietransitie betaalbaar is, met name ook voor de lagere inkomensgroepen.
·   In het scenario van versterkte groei is het des te meer een uitdaging dat Zwolle zich klimaatadaptief en circulair ontwikkelt. De uitdaging ligt hierbij vooral in de bestaande stad en in het bijzonder in de particuliere voorraad.  

Criteria

We sturen op een woningaanbod dat aansluit bij de vraag, zodanig dat:

 • Zwolle blijft bouwen; het aantal extra woningen sluit aan op de ontwikkeling van de jaarlijkse bevolkings-/huishoudensgroei. Het bouw- en ontwikkeltempo wordt komende jaren gericht op een gemiddelde van 1.000 woningen per jaar.
 • Het woningbouwprogramma ( type, kwaliteit, segmentering en prijs/kwaliteitsverhouding) wordt afgestemd op de behoefte en gaat uit van de volgende kaders:
 • Circa 60% van het Zwolse woningbouwprogramma wordt gerealiseerd in de bestaande stad.
 • De gemiddelde verdeling uitgaat van de prijsdifferentiatie van 30-40-30 (goedkoop, middelduur en duur).  We sturen op een programma waarbij elke woning raak is.
 • De nieuwe woningen voldoen aan de KEC-ambities en zijn daarmee toekomstbestendig.
 • Er is ruimte voor innovatieve woonvormen en we experimenten met een nieuwe manier van gebiedsontwikkeling.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Wijziging doel versnelling woniningbouwopgave

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 6.1.1 onderdeel 'Wijziging doel versnelling woningbouwopgave'

Aanjager/Verkenner Flexwonen

Aanvullende uitgaven

40000

De afgelopen jaren hebben we sterk ingezet om samen met partners in de gebieden de woningbouw te versnellen. Hiervoor hebben we o.a. productiedoelstellingen verhoogt, werkprocessen aangescherpt en zijn we gebiedsgericht gaan werken. Ook zien we de roep om betaalbare woningen vanuit de jongerenuitstroom uit beschermd wonen, toestroom van statushouders, pas-afgestudeerden en andere doelgroepen op de woningmarkt toenemen. De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt staat onder druk. Hiervoor hebben we o.a. basisregels voor een inclusieve stad opgesteld en het Zwols pakket van maatregelen in werking laten treden.

De effecten hiervan zien we op de woningmarkt beperkt terug. We worden ingehaald door de praktijk. Onze inzet op het reguliere woningbouwproces is binnen deze hardnekkige woningmarkt niet toereikend. Deels komt dit doordat de invloed van de gemeente op de woningmarkt beperkt is en er (macro) ingrijpen vanuit Rijksoverheid nodig is. Wij willen, en zien het als onze verantwoordelijkheid om lokaal samen met onze ontwikkelpartners alles uit de kast te trekken wat binnen onze mogelijkheden ligt.

Daarom willen we een experiment (geen garanties!) uitvoeren waarin we verkennen hoe we er toe kunnen komen om naast het reguliere woningbouwprogramma, doorbraken kunnen veroorzaken in woningaanbod;, actief, flexibel en betaalbaar. Daarmee gaan we ook een experiment aan in rolverandering  waarin we verkennen hoe we als gemeente een, actieve en ontwikkelende rol als overheid kunnen pakken.

Doel; verkennen actieve rol gemeente om flexwonen in te zetten als strategie en breekijzer in de urgente woonvraag om tot aanvullend flexibel woonprogramma  te komen voor de  korte en middellange termijn die iets kunnen doen aan de huisvesting van de genoemde doelgroepen en de druk op de woningmarkt.

Om dit te kunnen organiseren vragen we hiervoor een budget voor een aanjager/verkenner Flexwonen die de komende maanden aan de slag gaat om deze verkenning te doen en een propositie uit te brengen, wat leidt tot een concrete aanvraag voor de PPN 2022

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06