Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.5 We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Het grondbeleid, zoals beschreven in de verplichte paragraaf grondbeleid, ondersteunt de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, waarbij direct en indirect met inzet van financiële- en juridische instrumenten bij wordt gedragen aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van Zwolle. Duurzaamheid is uitgangspunt bij al ons handelen. Bij het vaker ontbreken van financieel rendabele ontwikkelingen, wordt gezocht naar de maatschappelijke effecten en het maatschappelijk rendement. Dit om de stedelijke ontwikkeling op gang te houden. Met een situationeel grondbeleid wordt, afhankelijk van de concrete situatie, bepaald welke werkwijze en rolneming wordt aangenomen, dit met inachtneming van de wet- en regelgeving. Daarbij zijn naast de inhoudelijke (beleids)kaders ook expliciet de financiële kaders meesturend.

Grondbeleid is faciliterend aan de doelen 5.1.1 en 6.1.2 en 6.2.1. Indicatoren bedrijventerreinen en woningbouw zijn daarom opgenomen bij economie en wonen.

Criteria

We ondersteunen de ruimtelijke ontwikkeling van de stad door middel van actief of faciliterend grondbeleid, zodanig dat:

  • Er voldoende ruimtelijke projecten in voorbereiding en uitvoerend zijn om de (toekomstige) huishoudensontwikkeling te kunnen faciliteren, zowel actief als facilitair.
  • De ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren tot stand worden gebracht.
  • De ambities op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en de overige duurzaamheidsaspecten bij ruimtelijke projecten ook financieel in beeld wordt gebracht en hierover transparante besluitvorming kan plaatsvinden en deze tot stand kunnen worden gebracht.
  • Er actief wordt geacteerd op het eigen grondbezit en de actieve exploitaties tegen een financieel aanvaardbaar resultaat worden ontwikkeld.
  • De markt wordt gestimuleerd om haar aandeel te nemen in de ruimtelijke ambities van de stad.
  • Bij het beheer van gronden de marktbenadering van toepassing is.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Resultaat MPV

Budgettair neutraal

Bij de jaarrekening 2020 heeft de accountant (PWC) geadviseerd het voorspellend vermogen van de begroting te vergroten door het verwachte begrotingsresultaat van de MPV in de begroting te verwerken. Met ingang van dit jaar wordt jaarlijks bij de tweede berap, op basis van de tussentijdse MPV, de begroting van het lopende jaar aangepast. Op basis van de tussentijdse MPV wordt het minimale resultaat over het lopende jaar berekend, aangevuld met een inschatting (via een bandbreedte) van mogelijke aanvullende resultaten. Dit resultaat bedraagt € 24 miljoen en wordt voor 50% toegevoegd aan de algemene concernreserve en voor 50% aan het Investeringsfonds voor de strategische investeringsagenda (SIA) zoals uw raad bij de PPN 2022-2025 heeft besloten.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06