Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 5.2.1 We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

De historische binnenstad is een belangrijke troef voor de economie van de gemeente en Regio Zwolle. Het aantal mensen van buiten Zwolle dat een bezoek brengt aan de binnenstad is relatief hoog vergeleken met andere steden in Noordoost-Nederland. Bezoekers geven daarbij aan dat het niet alleen om winkelen gaat, ook het erfgoed, de ambiance van de historische gebouwen, cultuur, evenementen en horeca worden steeds belangrijker voor bezoekers. De betekenis van de binnenstad verandert; ontmoeten en vermaken wordt steeds belangrijker.

Voor Zwollenaren is niet alleen de binnenstad van belang. Goede wijkwinkelcentra met een aantrekkelijke mix van winkels en andere voorzieningen zijn eveneens van groot belang voor de Zwollenaren (en soms ook voor regiobewoners). De Zwollenaren willen hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in aantrekkelijke wijkwinkelcentra die veel te bieden hebben. Ook vanuit sociaal oogpunt hebben de winkelcentra een belangrijke rol

Door het versterken van Zwolle als koop- en recreatiecentrum zorgen we ervoor dat meer bezoekers naar Zwolle komen, zowel dagjesmensen als mensen voor een meerdaags verblijf. Meer bezoekers, die als het even kan ook nog langer blijven, betekent meer bestedingen bij bedrijven en instellingen. Door een aantrekkelijk en levendig aanbod binden we ook onze eigen inwoners met hun bestedingen aan onze stad. Het gaat hierbij om de (wijk)winkels, de horecagelegenheden, de vrijetijdsvoorzieningen, maar ook om de evenementen. Meer bestedingen betekent op termijn meer werkgelegenheid. Daarbij beschouwen we de stad als geheel met de binnenstad als speerpunt.

De grootste uitdaging voor 2021 ligt in zo goed mogelijk anticiperen op en aanpassen aan de,  hopelijk,  post coronatijd. Want met name de evenementensector heeft een enorme klap gehad. Maar ook de gevolgen van de coronacrisis  en hiermee de toekomst van de voor Zwolle belangrijke horecasector zijn nog niet helemaal duidelijk.  En ook is de verwachting dat de fysieke winkelsector flink wordt opgeschud, zeker in de binnensteden van Nederland. Al met al uitdagingen genoeg voor 2021. De gemeentelijke overheid is waarschijnlijk uiteindelijk niet de bepalende factor, wel hebben we een belangrijke rol om deze uitdagingen tezamen met de betrokken sectoren en daarmee ondernemers op te pakken.

Criteria

We versterken de economische positie van Zwolle als koop- en recreatiecentrum van de regio, zodanig dat:

  • Er focus ligt op de binnenstad, zonder de rest te vergeten.
  • De sector recreatie en toerisme wordt gestimuleerd, en meer bezoekers, langer blijven, vaker terugkomen en meer besteden.
  • De markt wordt gestimuleerd om zelf te zorgen voor een aantrekkelijk en levendig aanbod waarmee ze bestedingen van inwoners en bezoekers binden aan de stad.
  • De tevredenheid van de bewoners over de dagelijkse boodschappenvoorzieningen in stand blijft.

Portefeuillehouder(s)

René de Heer

Monique Schuttenbeld

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-2

Ontwikkelingen Broerenkwartier

Budgettair neutraal

In het verleden zijn middelen beschikbaar gesteld voor de gebiedsontwikkeling van Broerenkwartier. Deze middelen zijn momenteel volledig besteed. Om de verdere herontwikkeling te kunnen vervolgen zijn incidenteel extra middelen ad € 144.000 nodig in 2021. Dit budget is o.a. nodig om de plannen rondom het Handelshuys te begeleiden en het omgevingsmanagement vorm te geven. Deze kosten in 2021 kunnen eenmalig gedekt worden uit de onderbesteding op Binnenstad (stelpost kapitaallasten) aangezien de omvang van de investeringen nog niet dusdanig hoog is waardoor het volledige budget ter dekking van de kapitaallasten nodig is.

Investeren themajaar Hanze 2023

Aanvullende uitgaven

73000

Hanzestedenmarketing heeft een ‘Perspectief  Hanzesteden 2020-2025 ’ geschreven. De ambitie in dat perspectief: Iedere hanzestedeling ervaart in 2025 profijt van toerisme. We ontwikkelen onze Hanzesteden tot de duurzame, jaarrond cultuurerfgoed hotspot waar we met recht trots op kunnen zijn. De aanbodontwikkeling binnen de 9 samenwerkende hanzesteden staat in het teken van deze ambitie. In dit kader is het idee ontstaan om  in 2023 een Hanzethemajaar te organiseren. Dit themajaar is een middel om in de gezamenlijke hanzersteden het aanbod voor de langere termijn te verbeteren, (internationaal) bezoekers en bestedingen te trekken en in te zetten op bewonerstrots en sociale cohesie.

Het College van B&W heeft de mogelijkheden onderkend om dit themajaar te omarmen als de start van een groter plan, passend bij de ambitie en de schaalsprong van de stad en daarmee in het voorjaar van 2021 opdracht gegeven de impact en kansen van dit themajaar te onderzoeken. De resultaten liggen nu voor. Het is kort dag tot 2023, waardoor snel moet worden gestart met de voorbereidingen met de partners en bewoners van de stad. Dit betekent een aanvraag via de BERAP voor een onvoorziene investering voor 2021 (€73.000) en aanvragen voor het najaarsmoment van € 500.000 voor 2022 en € 1.500.000 voor 2023.

De ambitie van Zwolle
Zwolle heeft ambitie. Ze wil de stedelijke magneet zijn voor kenniswerkers en pioniers (leefstijlen) om zo als stad bij te dragen aan de ambitie van de Regio Zwolle als vierde economische topregio en de brede welvaart binnen de regio. Bovendien staat Zwolle voor een schaalsprong. Ambitie en schaalsprong vragen om een andere inzet dan voorheen.

Het themajaar hanze levert zelfstandig veel op voor de stad, waarover hierna meer. Daarnaast helpt het de stad om te groeien naar andere mijlpalen die (eventueel) volgen:
•   2023 Themajaar Hanze
•   2030 50 jaar geleden was Zwolle Founding Father van de Nieuwe Hanze.
•   2030 800 jaar stadsrechten
•   2030 de internationale hanzedagen zijn in Zwolle
•   2031 de internationale hanzedagen zijn in Harderwijk
•   2033 Zwolle kan een bid uitbrengen om Culturele Hoofdstad 2033 te worden (samen met Deventer en de andere samenwerkende hanzesteden)

De inzet op deze events is geen doel op zich. Het is een middel om de doelstellingen en ambities van de stad te bereiken. Het ontwikkelen van cultureel, economisch en toeristisch aanbod op een inclusieve manier draagt bij aan de trots van inwoners van de stad en draagt bij aan de ambitie, het grotere denken en de gewenste profilering van Zwolle. De mijlpalen die er aan komen zijn goede drivers om energie te creëren in de stad.

 Pilot ondersteuning ondernemers horeca en retail

Budgettair neutraal

Om na de coronacrisis ondernemers te helpen met een goede doorstart is brede dienstverlening erg belangrijk. Het voorstel is om dit  binnen Zwolle in de vorm van een pilot te organiseren voor de horeca en retail.
Wanneer deze aanpak werkt kan de aanpak worden verbreed naar andere sectoren. Voor het uitvoeren van deze pilot is een budget van € 75.000 nodig waarvan € 50.000 gedekt kan worden uit ontvangen bijdragen van derden en € 25.000 kan ten laste worden gebracht van het Coronabudget.

Pilot ondersteuning ondernemers en retail

Aanvullende uitgaven

25000

Om na de coronacrisis ondernemers te helpen met een goede doorstart is brede dienstverlening erg belangrijk. Het voorstel is om dit  binnen Zwolle in de vorm van een pilot te organiseren voor de horeca en retail.
Wanneer deze aanpak werkt kan de aanpak worden verbreed naar andere sectoren. Voor het uitvoeren van deze pilot is een budget van € 75.000 nodig waarvan € 50.000 gedekt kan worden uit ontvangen bijdragen van derden en € 25.000 kan ten laste worden gebracht van het Coronabudget.

Winkelgebied Diezerbrink

Aanvullende uitgaven

110000

Sinds maart 2020 worden de herinrichtingsplannen voor het winkelgebied Diezerbrink tot daadwerkelijke uitvoering gebracht. De herinrichting Diezerbrink is in twee fasen voorbereid en uitgevoerd. Fase 1 (rotonde De Brink en eerste deel Thomas a Kempisstraat) is aanbesteed voorjaar 2020 en gerealiseerd in 2020. Fase 2 van de herinrichting (Tweede deel TaK-straat, Vechtstraat) is in januari 2021 aanbesteed en wordt dit jaar uitgevoerd.
Een uitvoering die veel enthousiaste reacties oproept bij ondernemers, bewoners en bezoekers. Maar de uitvoering ervan was (en is nog steeds) complex.  Het is belangrijk dat het winkelgebied zoveel mogelijk kan blijven functioneren maar met name het werken in bebouwd gebied en de historie van het gebied maken het ingewikkeld. Deze complexiteit werd ook zichtbaar tijdens de aanbestedingsprocedure. De door aannemers ingediende inschrijvingen lagen bij beide fases op of boven de aanneemsom.
Wat betreft de historie van het gebied is aan de voorkant veel onderzoek gedaan naar de situatie van de ondergrond. Toch zijn nog onvoorziene zaken aan het licht gekomen van vooral oude riolen en weesleidingen waar de eigenaren niet meer van te achterhalen waren. Deze zaken zijn in het verleden onvoldoende opgeruimd dan wel zijn de locaties niet vastgelegd. Zo is er op de Brink nog een stalen leiding aangetroffen die vermoedelijk nog afkomstig was van de gasfabriek Noordereiland. Deze leiding heeft twee weken extra  qua tijd gekost en is door een daartoe gespecialiseerd bedrijf aangeboord.
Bij de start van fase 2 is hierop zoveel als mogelijk op bijgestuurd en is gekeken naar alternatieve dekkingsmogelijkheden. Uiteindelijk resteert alsnog op een totale investering van € 2.424.673,- een tekort van € 110.000,-.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06