Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.3.3 We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier èn de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Een gezonde leefomgeving is een expliciete doelstelling in de Omgevingswet. Gezondheidswinst kun je boeken door niet alleen in te zetten op bescherming (klassiek milieubeleid), maar ook op het bevorderen van gezondheid, zowel in fysieke als mentale zin.  Een gezonde leefomgeving is een omgeving die mensen uitnodigt om te bewegen, elkaar te ontmoeten en te kunnen participeren in de maatschappij c.q. stad of wijk. In ieder stadsdeel streven we naar een fysiek en sociaal zo aantrekkelijk mogelijke  omgeving.

Gezondheid is belangrijk (zie ook doel 1.1.2). Consequenties van niet gezond zijn hebben invloed op betrokkene en op onze stad. Met de inrichting en het beheer van de openbare ruimte sturen we op vitaliteit en gezondheid.

Vanuit het voorkomen en beperken van risico’s voor de gezondheid zorgen we voor een adequate verwijdering van mogelijke ziekteverwekkers, zodat mensen daar zo min mogelijk mee in aanraking komen. Er is flora en fauna die schadelijk voor de mens kan zijn of leidt tot buitensporige overlast. We bestrijden deze flora en fauna in de openbare ruimte en informeren particulieren hoe ze overlast kunnen voorkomen en bestrijden.

Vanuit het stimuleren van gezondheid door een vitale en gezonde leefomgeving, benutten we het gegeven dat een groene buitenruimte bijdraagt aan gezondheid. Daarbij zorgen wij er voor dat de buitenruimte uitnodigt om te bewegen, te recreëren en te spelen. Het belang hiervan is het afgelopen jaar door alle coronamaatregelen duidelijk geweest . In de buitenruimte bieden we ook locaties aan waar bewoners zelf hun groente kunnen verbouwen (nutstuinen en volkstuinen).  Kinderen kunnen met tuinieren kennismaken bij de 3 gemeentelijke jeugdtuincomplexen. Deze jeugdtuinen zijn één van de uitingen van natuur- en milieueducatie (NME). Ook de schaapskudde en de buurt- en wijkboerderijen spelen een grote rol bij NME. Wij hechten veel waarde aan NME. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met NME zij op latere leeftijd meer bereid zijn om duurzame maatregelen te treffen en duurzaam gedrag te vertonen. Dit draagt direct bij aan een vitale en gezonde leefomgeving. De (tijdelijke) NME-makelaar zal het NME beleid verder vorm geven en de vraag van de basisscholen koppelen aan het bestaande aanbod van onze NME-partners. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 44.

Wij werken ook aan een gezonde omgeving voor (huis)dieren. Dat betekent onder meer dat wij de bestaande voorzieningen zoals dierenasiel en hondenlosloopterreinen handhaven, maar ook dat we nieuwe initiatieven stimuleren en ondersteunen. Eind 2019/begin 2020 wordt het geactualiseerde beleid ten aanzien van dierenwelzijn vastgesteld. In 2020 starten we met het uitvoeren van het geactualiseerde beleid, onder meer de opvang van gezelschapsdieren anders dan honden en katten en het programma PIEC (preventie, informatie, educatie en communicatie).

Criteria

We sturen op vitaliteit en gezondheid van mens, dier èn de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, zodanig dat:

  • De openbare ruimte meer uitnodigt en inspireert tot (gezonde) buitenactiviteiten.
  • We flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken bestrijden.
  • We door middel van educatie en voorlichting op het gebied van natuur en milieu het bewustzijn vooral bij kinderen, en daarmee ook die van de ouders, vergroten.
  • We zorgdragen voor het welzijn van (gezelschaps)dieren en zo mogelijk het dierenwelzijn verbeteren conform de Nota Dierenwelzijn.

Portefeuillehouder(s)

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Inzet dierenwelzijn

Aanvullende uitgaven

50000

Mede door Corona is er in 2021 extra inzet gepleegd ten aanzien van Dierenwelzijn (€ 50.000):

  • Het sluiten van de buurtweides en wijkboerderijen leverde veel extra vragen op tav de dierenverzorging;
  • Veel mensen hebben een huisdier aangeschaft. Dit leidde tot meer vragen aan Dierenteam Zwolle en regie van de gemeente;
  • De vraag aan de Dierenvoedselbank groeide. We hebben ze geholpen met een tijdelijke bijdrage voor de huisvesting;
  • Doordat mensen meer thuis waren, waren er meer meldingen van gewonde zwerfdieren en wilde dieren en hogere dierenartskosten t.a.v. de gemeentelijke wettelijk zorgtaken.

De verwachting is dat na corona veel mensen weer afstand willen doen van tijdens corona aangeschafte dieren of de zorg niet goed meer kunnen uitvoeren. Tot nu toe is dat beheersbaar, maar het risico bestaat dat de tweede helft van 2021 extra maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld t.a.v. de opvang bij Dierenasiel Zwolle en Flappus.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06