Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 8.1.2 Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

We zitten middenin een wereldwijde pandemie, die we ook in Zwolle dagelijks voelen. Wat daarvan de economische en financiële consequenties zijn voor Zwolle en voor de Zwolse inwoners, bedrijven en instellingen, is nog niet duidelijk. De wereld staat echter niet stil en de beweging van Zwolle en de regio gaan door. Zwolle groeit, is volop in ontwikkeling en heeft hoge ambities. De coronacrisis heeft dit niet veranderd. Het lange termijn perspectief van duurzame en kwalitatieve groei blijft. Er spelen verschillende grote dossiers, zoals de economische ontwikkeling en omgevingsvisie, de energietransitie, klimaatadapatie, de woonopgave, verstedelijking (MIRT), behoud en ontwikkeling van menselijk kapitaal, ontwikkelingen rond de Spoorzone en het centrumgebied en de hervormingsagenda van het sociaal domein. Het college wil in 2021 aan de slag met de verdere uitwerking hiervan, samen met de gemeenteraad, de inwoners en partners in de stad en de regio. De huidige tijd dwingt ons na te denken over andere manieren van participatie bij belangrijke onderwerpen in de stad. Ook blijven we ons inzetten om te voorkomen dat inwoners en bedrijven verdwalen in onze bureaucratie. Dit doen we met behulp van het versimpelteam.

Regio Zwolle wil blijven groeien als onderdeel van de economische hoofdstructuur en het stedelijk netwerk van Nederland en kansen in Den Haag en Brussel effectiever benutten om haar ambities te realiseren. Dit vraagt goede contacten met de regiogemeenten, elkaar blijven ontmoeten en samen kijken wat het beste voor deze regio is.  En dit betekent het voortzetten en uitbreiden van de samenwerking met Regio, Provincies en Ministeries. Rijk en Regio hebben in de zomer van 2020 overeenstemming bereikt over de Regio Deal Regio Zwolle 2020 – 2023. Met deze deal gaan Rijk en regio een uniek, meerjarig partnerschap aan. Het jaar 2021 staat in het teken van het gezamenlijk oppakken van de opgaven door onder anderen gemeenten, provincies, kennis- en onderwijsinstellingen, het regionaal bedrijfsleven en waterschappen.  Deze goede regionale samenwerking zorgt soms voor massa die noodzakelijk is voor lobby en het verkrijgen van middelen van Rijk en Europa. De ontwikkeling van onze stad en onze eigen organisatie hebben een directe relatie met het “lobby en netwerken”. Dit vraagt om een versterking van de Public Affairs aanpak. In 2021 zullen we komen met een plan van aanpak hoe we onze lobby gaan versterken richting Rijk en ook Europa. Ook blijven we inzetten op de twee essentiële netwerken op landelijk niveau: de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het G40 Stedennetwerk (G40).

Criteria

Het college versterkt de samenwerking op verschillende schalen om tot toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke opgaven te komen, zodanig dat:

  • De economische en sociale innovatiekracht van stad en regio zich verder ontwikkelt.
  • Samenwerking in de Regio Zwolle vanzelfsprekend is.
  • De landelijke positie van Zwolle voordelen oplevert.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

70 jaar Molukkers Zwolle

Aanvullende uitgaven

5000

In 2021 vinden lokale, provinciale en landelijke herdenkingen plaats van 70 jaar Molukkers in respectievelijk Zwolle, Overijssel en Nederland. Dit vraagt een bijdrage in de kosten van € 5.000.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06