Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.2.2 We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Een noodsituatie kan grote gevolgen hebben voor de vitaliteit van een wijk. Denk aan de impact van een grote brand, overstroming of een explosie. Wanneer zoiets gebeurt, is de veiligheid van Zwollenaren en hulpverleners direct in het geding. Naast het menselijk leed, kennen noodsituaties ook vaak grote materiële en daarmee financiële gevolgen. Het is dus van belang dat we er alles aan doen om noodsituaties zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer deze toch ontstaan zo effectief mogelijk te bestrijden.

Het voorkomen van een noodsituatie doen we door het veilig inrichten en (laten) gebruiken van de fysieke omgeving. Maar daarbij zetten we ook in op gedragsbeïnvloeding van inwoners, ondernemers en instellingen. Hierdoor stimuleren we hen om veilig te leven en zelfredzaam te kunnen zijn. Wanneer er toch nood aan de man is, kunnen onze inwoners rekenen op professionele hulpverleners die er alles aan doen om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Criteria

We versterken de fysieke veiligheid door het voorkomen en tegengaan van branden, ongevallen, rampen, crises en gevoelens die daarmee samenhangen, zodanig dat:

  • We een noodsituatie voorkomen of de negatieve gevolgen bij het ontstaan daarvan beperken.
  • We bij branden, incidenten en crises samenwerking organiseren tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners.
  • We werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Portefeuillehouder(s)

Peter Snijders

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Veiligheidsregio

Aanvullende inkomsten

-290000

De Veiligheidsregio heeft over 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.864.000. De betreffende jaarstukken zijn in de raad van 25 mei 2021 besproken. Het grootste deel van dit voordeel, € 1.400.000, heeft betrekking op opleidingen, kosten opleidingen en vergoeding vrijwilligers, die door corona niet door konden gaan. Daarnaast zijn de kapitaallasten lager doordat voertuigen later worden geleverd. In 2021 heeft het algemeen bestuur besloten dit positieve resultaat grotendeels terug te geven aan de deelnemers. Het voordeel voor Zwolle is € 355.000.

Voor de bestrijding van incidenten op het water met behulp van vaartuigen is met name de Veiligheidsregio afhankelijk van trailerhellingen waarmee een vaartuig te water gelaten kan worden. Voor het water rondom de binnenstad en het Zwarte Water is vanuit de gemeente Zwolle één trailerhelling beschikbaar. Deze is gevestigd aan het Almelose kanaal. Deze locatie is niet langer geschikt vanwege onbetrouwbare bereikbaarheid van de binnenstad door de geregelde hoge waterstand. Hierdoor kunnen de boten niet meer onder de bruggen door. De Veiligheidsregio heeft daarom verzocht een nieuwe trailerhelling te realiseren op centrale locatie, die door alleen hulpdiensten en gemeente te gebruiken is. Na afstemming tussen onder andere Veiligheidsregio IJsselland, gemeente Zwolle en WDOD (Waterschap Drents Overijsselse Delta) blijkt een trailerhelling aan de Katerdijk een geschikte locatie. De kosten hiervan bedragen € 65.000

Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van € 290.000.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06