Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.3.3 We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen

Zwolle heeft circa 7.400 gereguleerde autoparkeerplaatsen (vergunninghouders en betaalde plaatsen op straatniveau) en circa 3.400 openbare parkeerplaatsen achter een slagboom. Daarnaast beschikt Zwolle over circa 2.400 stallingsplaatsen (bewaakt en onbewaakt) voor fietsers in de binnenstad. Het is belangrijk dat de vraag naar en het aanbod van parkeerplaatsen in balans is. Parkeren is onderdeel van de bereikbaarheidsketen en daarmee een essentieel onderdeel van de duurzame bereikbaarheid en gastvrijheid van de stad. Een goede balans draagt bij aan de leefbaarheid (parkeren bij de bestemming of thuis) en het milieu (voorkomen van zoekverkeer).

In het centrumgebied, maar ook in andere delen van de stad ontstaat door o.a. de verstedelijking van onze stad een extra vraag naar parkeerplaatsen, zowel voor fietsen als voor auto’s. Onderzoek toont echter aan dat er ook nog winst te behalen valt door de beschikbare parkeervoorzieningen beter te benutten. In ons streven naar toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen zetten we in eerste instantie in op het verlagen van de vraag naar parkeerplaatsen voor autoverkeer. Parkeerdruk willen we terugdringen door bij nieuwbouwwoningen te bouwen voor bewoners die – evenals hun bezoekers – eerder kiezen voor alternatieve vervoersmiddelen, zoals de fiets, bus of slimme, klantvriendelijke MaaS-concepten (Mobiliteit als een Service) zoals woonconcepten mét toegang tot een (elektrische) deelauto, of die meer waarde hechten aan een groene en aantrekkelijke woonomgeving.

Door te kiezen voor zowel  openbare parkeerplaatsen als  privégarages en –terreinen kunnen zowel bewoners als bezoekers gebruik maken van deze parkeerplaatsen en benutten we de aanwezige capaciteit optimaal. Daarmee vergroten we de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze historische binnenstad voor bezoekers zonder dat het aantal parkeerplaatsen afneemt.

Met parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s in gebouwde voorzieningen  behouden we een hoge kwaliteit van de openbare ruimte met veel plek voor groen, spelen, lopen en fietsen. Ook verkennen we de mogelijkheid van meer goed bereikbare autoparkeerlocaties aan de randen van de (binnen)stad voor onze groeiende groep bezoekers en  bewoners. De toenemende extra parkeerdruk in met name de wijken mag niet ten koste gaan van ruimte voor spelende kinderen, groen en recreatie. Dat vraagt bijvoorbeeld om aandacht voor alternatieve parkeeroplossingen, zoals parkeren aan de randen van een wijk en betere mogelijkheden voor fietsparkeren in de wijken. We onderzoeken met hen welke maatregelen er nodig zijn om naast het groen en de speelruimte, ook voldoende parkeerplekken voor auto’s en fietsen te behouden.

Criteria

We zorgen voor toekomstbestendige en gastvrije parkeeroplossingen, zodanig dat:

 • Inwoners tevreden zijn over parkeren in Zwolle.
 • Er goede spreiding van parkeerplaatsen is over de stad.
 • Er voldoende parkeervoorzieningen voor de auto zijn.
 • Er voldoende kwalitatief goede parkeervoorzieningen zijn voor de fiets in en rond het centrumgebied en in de spoorzone.
 • De bestaande parkeervoorzieningen van zowel de gemeente als bedrijven optimaal benut worden.
 • De parkeervoorzieningen voor fiets en auto kwalitatief goed, veilig en klantvriendelijk zijn en passen bij de karakteristieken van de wijken van de stad en haar bewoners en bezoekers.
 • Het exploitatieresultaat van parkeren op basis van marktconforme tarieven voldoende ruimte biedt voor noodzakelijke toekomstige investeringen.
 • Er extra aandacht is voor parkeren in o.a. het centrumgebied en de schilwijken er omheen Hanzeland/station, Oosterenk en woonomgeving en omgeving Deltion/ Obrechtstraat, waarbij ook private partners zo mogelijk worden ingeschakeld.
 • De vraag naar stallingsvoorzieningen afneemt door een hogere inzet van deelfiets en deelauto.
 • Het gebruik van fietsenstallingen gestimuleerd wordt door voor de gebruiker gratis bewaakte voorzieningen aan te bieden met service.
 • Overlast door verkeerd gestalde fietsen wordt teruggedrongen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Aanbestedingsnadeel centralisten meldkamer (parkeren)

Budgettair neutraal

Als gevolg van het aflopen van het contract met de huidige leverancier is deze dienst opnieuw aanbesteed via het landelijk programma iCentrale. Hieruit is een fors aanbestedingsnadeel ten opzichte van de vorige leverancier naar voren gekomen. Voor 2021 gaat het om een bedrag van € 37.000 en vanaf 2022 bedraagt het nadeel € 150.000 per jaar.
Zowel het nadeel voor 2021 als het structurele nadeel kan worden opgevangen binnen de parkeerexploitatie. Het nadeel voor 2021 moet nog in de begroting worden geraamd terwijl het structurele nadeel vanaf 2022 reeds verwerkt is in de begroting 2022

Parkeerproblemen in Stadshagen

Aanvullende uitgaven

13500

Uitgangspunt bij woningbouwontwikkelingen is dat de parkeeropgave wordt opgelost op eigen terrein. Parkeren op eigen terrein en minder in de openbare ruimte (waardoor de landschappelijke opzet versterkt wordt) was bijvoorbeeld één van de uitgangspunten in het Masterplan Stadshagen II (29 oktober 2006). De Regeling Parkeernormen 2016 (29 september 2016 in werking getreden en opgenomen in het Parapluplan Parkeren van 3 juli 2017) vormt hiervoor de basis. De parkeeruitgangspunten zijn vastgelegd in gesloten overeenkomsten met ontwikkelaars die dit op hun beurt hebben verwerkt in koopcontracten met particulieren.

De praktijk leert dat het parkeren op eigen terrein niet overal goed benut wordt, met name daar waar particulieren verantwoordelijk zijn om een parkeerplaats op eigen erf in stand te houden en als dusdanig te gebruiken. De plek wordt bij de tuin getrokken of anderszins gebruikt waardoor de druk op de openbare parkeergelegenheid in de buurt toeneemt en daarmee de frustratie van bewoners die geen mogelijkheid hebben om op eigen erf te parkeren. Deze parkeerproblemen doen zich met name voor in de wijk Stadshagen waar de meest recente grootschalige woningbouwontwikkelingen hebben plaatsgevonden en waar, met het grotere percentage koopwoningen, het suburbane karakter en het hogere autobezit, veel van dit soort situaties zijn.

Op basis van een grove schouw concluderen we dat daar waar parkeren op eigen erf is vastgelegd in overeenkomsten het in ruim 30% van de gevallen door de bewoners fysiek onmogelijk is gemaakt om ook daadwerkelijk te parkeren op eigen erf. In een eerste analyse ging het om 475 woningen waar het ontbreekt aan 160 parkeerplaatsen. Dit geeft logischerwijs druk op de openbare ruimte. De openbare ruimte die we steeds meer gaan waarderen als de plek waar ontmoeting plaatsvindt en waar we streven naar meer kwaliteit (beweging #Buitengeluk). Ook de plek waarop de druk nog steeds toeneemt door het stijgend autobezit (begin 2020 waren er 1,4% meer personenauto’s dan het jaar daarvoor en 4,5% meer bedrijfsauto’s, bron CBS). Ook de ruimte waar de uitdagingen waar we voor staan, klimaatverandering en de energietransitie, een plek moeten krijgen.

Dit probleem vraagt dan ook onze aandacht, mede gezien de toename van klachten vanuit bewoners hierover. Gezien de wijze waarop één en ander is vastgelegd (globale bestemmingsplannen) is alleen de overeenkomst (gesloten tussen ontwikkelaar en particulier) een aanknopingspunt om privaatrechtelijk te handhaven daar waar de parkeerplaats op eigen erf niet beschikbaar is. Naast dat dit soort handhavingstrajecten tijdrovend zijn, is het de vraag of dit voldoende effect sorteert. Immers heeft iemand nog steeds de mogelijkheid om in de openbare ruimte te parkeren ook al is er een parkeerplaats op eigen erf ingericht. We kunnen namelijk niet het gebruik van een parkeerplaats op eigen erf afdwingen. Alternatief kan zijn een uitbreiding van het parkeervergunningsysteem, maar dit heeft consequenties voor alle bewoners (de bewoners met de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren krijgen dan geen 1e parkeervergunning en de bewoners zonder wel, hoewel deze bewoners wel voor kosten komen te staan). Dit vraagt dan ook een nadere verkenning van de problematiek. In die nadere verkenning zal niet alleen over bewoners die parkeerproblemen ervaren en bewoners die ze veroorzaken gesproken moeten worden, maar ook met bewoners juist omdat in het maken van gezamenlijke afspraken met draagvlak de oplossing ligt.

Het afronden van de inventarisatie stadsbreed, het verkennen van oplossingsrichtingen, het gesprek aangaan met bewoners vragen capaciteit. Capaciteit die nu niet beschikbaar is. We stellen dan ook voor om hiervoor op projectbasis in te huren. De geschatte kosten voor het opstellen van een plan van aanpak met oplossingsrichtingen bedragen € 13.500. Op basis van het plan van aanpak moet besloten worden tot het doorvoeren van maatregelen en ook borgen zodat de problematiek bij nieuwe ontwikkelingen voorkomen wordt.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06