Domeinen

Sociaal domein

Beschrijving doel 4.3.2 We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Wij streven naar een schuldenvrije toekomst voor degenen die zijn toegelaten tot een minnelijke of wettelijke schuldregeling. We hebben zelf bewindvoerders-WSNP in dienst. Dat doen we voor alle inwoners, ook de zelfstandigen. Een schuldenvrije toekomst is niet voor iedereen realiseerbaar.  Voor sommige inwoners zullen we moeten volstaan met het beheersbaar maken van de financiële problemen met het doel op een later moment de schulden meer definitief te regelen.
Indien een inwoner structureel afhankelijk is van ondersteuning op het terrein van financieel beheer organiseert de gemeente die ondersteuning. Eventueel bieden wij zelf die structurele ondersteuning. Om grip te houden op de oplopende kosten van beschermingsbewind wordt overleg gevoerd en wordt een convenant gesloten met lokale bewindvoerders.

Criteria

We lossen de problematische schulden op of maken de problematische schulden voor inwoners beheersbaar, zodanig dat:

  • Schulddienstverlening makkelijk bereikbaar is voor alle Zwollenaren inclusief zelfstandigen.
  • Mensen weer voorbereid worden op financiële zelfredzaamheid en geen nieuwe schulden meer maken.
  • Inkomen en uitgaven van schuldenaren in evenwicht zijn.
  • Mensen een minnelijke of wettelijke schuldregeling met schone lei afsluiten.
  • Schulddienstverlening nazorg biedt aan mensen die de dienstverlening afsluiten
  • Schuldenaren weer meer gaan deelnemen aan het gewone maatschappelijke leven en minder ondersteuning aan de gemeente vragen.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Regio bijdragen Schulddienstverlening

Lagere inkomsten

100000

De activiteiten op het terrein van schulddienstverlening genereren een aantal baten. Het betreft:
1.   bijdragen van regiogemeenten
2.   bijdragen voor schuldregelingen.
Veel gemeenten werken regionaal samen voor de uitvoering van schulddienstverlening. Het  Zwolse SDV werkt per 2021 voor Elburg, Hattum, Heerde en Kampen.  De omliggende gemeenten zijn aangesloten op basis  van dienstverleningsovereenkomsten. Regiogemeenten kunnen meeliften op onze expertise tegen kostendekkend tarief. De diensten voor de regioburgers worden op individuele basis verleend en afgerekend. Deze werkwijze heeft voor Zwolle als nadeel dat zij extra capaciteit moet organiseren welke zich nu, in geval van terugloop, doet voelen. Sinds 2020 zien we een terugloop in het beroep op onze dienstverlening door regiogemeenten.  We zien een landelijke trend van meer decentrale, eigen gemeentelijke inzet bijvoorbeeld via wijkteams. We hebben deze verminderde werkzaamheden via de formatiecalculatie al verwerkt in de personele omvang van het team SDV.
Het lagere beroep op onze dienstverlening leidt tot een structureel inkomstennadeel van € 100.000.

Bijstand voor beschermingsbewind

Aanvullende uitgaven

700000

Het beroep op bijzondere bijstand voor de kosten van wettelijk voorgeschreven beschermingsbewind en de daarmee gepaard gaande kosten leidt al jaren tot een overschrijding op doel 4.3.2.
In Nederland stonden in 2018 ruim 250.000 inwoners onder beschermingswind. Hiervan was 25% op grond van problematische schulden en verkwisting. Het beschermingsbewind is landelijk in de periode 2013-2018 gegroeid met 60%. Het aantal mensen in beschermingsbewind groeit nog steeds in lichte mate.  Voor Zwolle zijn de cijfers als volgt:
1/1/2018    1093
1/1/2019    1177
1/1/2020    1236
1/1/2021    1252
De mensen die onder beschermingsbewind staan en een laag inkomen hebben, krijgen van de gemeente bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering. Het budget is te laag om de kosten van beschermingsbewind op te kunnen vangen. M.i.v. 2021 bedraagt het structurele budget € 1.551.200. In 2018 werd het verzoek om het toenmalige structurele tekort ad € 437.000 gehonoreerd voor 2019 en 2020 uit overschotten binnen het programma. Nadien zijn tarieven en aantallen verder opgelopen.  Vanaf 2021 bedraagt het verwachte tekort jaarlijks ongeveer € 700.000.

Voor wat betreft het jaar 2021 kan een deel van het tekort worden gedekt uit de extra bijstandsmiddelen ad. € 382.000 die wij in de decembercirculaire Algemene uitkering 2020 hebben ontvangen (stelpost op programma 10). Het restant van € 318.000 komt ten laste van het Berap resultaat.

Wij kunnen deze kosten slechts in geringe mate beïnvloeden. De rechter beslist over toekenning.  Door de VNG wordt al jaren aandacht gevraagd voor dit probleem. Dit heeft zich onder andere vertaald in een wetswijzigng waarbij de gemeente een adviesrecht aan de kantonrechter krijgt. We verwachten geen substantiële vermindering van de kosten op de korte of middellange termijn.

Vermeldt wordt nog dat er binnen Programma 4 sprake is van structurele ruimte. De open einde regelingen bijzondere bijstand en kinderopvang op doel 4.1.1 laten een structurele ruimte zien (zie melding onder doel 4.1.1).

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06