Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 9.1.4 Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Onze beleidscyclus bevat meerjarige strategische opgaven, vertaald naar doelen, criteria en budgetten. Ten behoeve van de kwaliteit, werken wij aan het versterken van het sturend vermogen van de beleidscyclus. Conform de kaders wordt de rechtmatige en betrouwbare besteding van middelen verantwoord. We handelen waar mogelijk innovatief en vernieuwend. We nemen vanuit een bedrijfseconomisch perspectief beheersbare risico’s om doelen te kunnen realiseren of resultaten te kunnen behalen.

Voor het realiseren van de beleidscyclus, is het van belang dat de primaire processen (die de bijdragen aan de stad leveren) en de secundaire processen (de interne ondersteuning daarvan) in samenhang worden uitgevoerd. Wanneer wij in dit doel spreken van secundaire processen, dan bedoelen wij financiën, communicatie, juridische zaken, management, staf en secretariaten. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 52 (Concerncontrol). Zwolle staat de komende jaren voor een schaalsprong en voor grote uitdagingen als het gaat om transities die op ons afkomen. Dat vergt forse investeringen. En het vraagt ook het nodige van de gemeentelijke organisatie. Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden en de risico’s goed te kunnen managen voorzien wij een toenemende behoefte aan strategisch advies op het gebied van (concern)control en sturing. Ook betekent het dat we kritisch moeten kijken naar onze bestaande begroting en uitgaven. Daarnaast is er meer aandacht nodig voor systematische borging van leren en evalueren en het onderzoeken van doelmatigheid en doeltreffendheid. Op dit moment is binnen de organisatie onvoldoende capaciteit aanwezig om deze rol optimaal in te vullen. Wij breiden deze functie uit, te beginnen voor het jaar 2021.

Criteria

Onze bedrijfsvoering ondersteunt de realisatie van de gestelde doelen, zodanig dat:

  • De bestuurlijke behandeling ordentelijk plaats vindt op basis van kwalitatieve stukken.
  • De sturing op risico’s transparant en beheersbaar geschiedt.
  • Verordeningen en beleidsregels actueel, bruikbaar en rechtmatig zijn.
  • Regeldruk tot een minimum beperkt wordt.
  • Communicatie over beleids- en besluitvorming bijdraagt aan de ambities en doelen uit de beleidscyclus.
  • We handelen binnen het normenkader financiële rechtmatigheid.
  • Inkoop gebeurt conform het beleidskader inkoop- en aanbestedingsregels.

Portefeuillehouder(s)

Michiel van Willigen

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Herijking / vernieuwing Algemene Subsidieverordening (ASV)

Aanvullende uitgaven

157000

Binnen de gemeente Zwolle werken we met een Algemene Subsidie Verordening (ASV) die bestaat uit een algemeen deel en specifieke deelverordeningen. Deze ASV is aan herziening/vernieuwing toe welke we in twee fases willen uitwerken. De eerste fase, betreft het actualiseren van het subsidiebeleid en de verordeningen binnen het Sociaal Domein.(onderzoek loopt nu). De tweede fase betreft de evaluatie en herijking  van de gehele ASV. De jurisprudentie dwingt ons na te denken over de juridische grondslag van subsidies die nu niet via een deelverordening worden geregeld. Daarnaast is het zaak om een zo flexibel mogelijk instrument te hebben waardoor er adequaat kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Om dit integraal aan te pakken willen we onze subsidiecriteria  en wellicht ook onze subsidiesystematiek actualiseren en beter aan laten sluiten bij de doelen zoals we die nastreven op de verschillende beleidsterreinen. Dit proces vraagt ambtelijke en bestuurlijk te maken keuzes. Uit ervaringen van het onderzoek in het Sociaal Domein (1e fase) constateren we dat dit ook geldt voor de overige onderdelen van de ASV. Dat betekent dat alle deelverordeningen getoetst moeten worden. Het werken met deelverordeningen maakt het subsidieproces log en niet flexibel. Onderdeel van deze opdracht is een onderzoek naar een structuur  van één ASV met nadere regels per beleidsdoel / subsidieregeling.
Voor het uitvoeren van deze opdracht is extra capaciteit nodig waarvan de kosten geraamd worden op € 157.000 in 2021 en € 195.000 in 2022.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06