Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving doel 10.1.1 We voeren een solide financieel beleid

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren daarom een solide financieel beleid. Dat betekent dat we snel kunnen reageren op veranderingen in de samenleving en de gevolgen voor onze financiën. Elk half jaar bekijken we hoe de vlag erbij hangt. We actualiseren dan ons financieel meerjarenperspectief en maken een risico-inventarisatie. Aan de hand daarvan beoordelen we of ons weerstandsvermogen op orde is en of we onze begroting moeten bijsturen.  

Inwoners en bedrijven die producten en diensten van ons afnemen, betalen ons daarvoor vastgestelde tarieven. In de tarievennota staat in hoeverre deze tarieven kostendekkend zijn. De meeste inkomsten ontvangen we echter uit het gemeentefonds. Het bedrag dat we daaruit ontvangen, bepaalt voor een groot deel de hoogte van onze algemene dekkingsmiddelen. Een hoger of lager bedrag uit het gemeentefonds heeft dan ook direct invloed op ons financieel meerjarenperspectief. Als een verlaging leidt tot een tekort, moeten we maatregelen nemen om het tekort zo snel mogelijk aan te vullen. Ontvangen we een hoger bedrag uit het gemeentefonds, dan komen we met voorstellen hoe we dit voordeel kunnen inzetten.  

Het financieel beleid over de lokale heffingen, financiering, winstuitkeringen, ons weerstandsvermogen en de risico’s en ons grondbeleid staat in onderstaande teksten uitgelegd.

Criteria

We voeren een solide financieel beleid. Dat doen we op zo’n manier dat:

  • We beleidsintensiveringen in eerste instantie binnen de bestaande kaders vinden.
  • Ons weerstandsvermogen om risico’s op te vangen op peil is. We hebben hiervoor een normratio van 0,8. Dat is afgesproken in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen (november 2018).
  • Onze risico’s van deelnemingen in verbonden partijen beheersbaar zijn. Het gaat hier over de aandelen die we hebben van verschillende organisaties.
  • We financiële meevallers allereerst inzetten om ons weerstandsvermogen te versterken (als dat nodig is). Daarna zetten we meevallers in voor investeringen en ontwikkelingen in de stad.
  • We investeringen integraal afwegen bij de Perspectiefnota.
  • Tarieven in principe kostendekkend zijn.
  • De totale woonlasten met maximaal het inflatiepercentage stijgen.
  • We de rentekosten beheersen en verlagen en de risico’s die daarmee samenhangen beperken. De renterisiconorm ligt op 20% of lager.

Portefeuillehouder(s)

Dorrit de Jong

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Dividendopbrengsten deelnemingen

Lagere inkomsten

198000

Door verschillende redenen ontvangen wij in 2021 minder dividenduitkering over het jaar 2020.  In de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Wadinko is besloten  over 2020 geen dividend uit te keren. Nadeel € 50.000. Daarnaast valt het dividend van de Rova op basis van jaarcijfers iets lager (€ 30.000) en ook de BNG keert minder dividend uit (€ 150.000).
De AvA van Vitens heeft besloten ook in de komende jaren geen dividend uit te keren. In de begroting 2021 is dit abusievelijk verkeerd afgeboekt  waardoor een voordeel ontstaat van(-€ 32.000).

In totaal een nadeel van € 198.000.

Gemeentefonds

Aanvullende inkomsten

-600000

Op het onderdeel algemene uitkering van het Gemeentefonds ontstaat een voordeel van € 600.000 vanwege actuele gegevens over de toe te passen verdeelmaatstaven (aantallen) van de uitkering. De bijstelling heeft een structurele doorwerking, deze wordt in de begroting 2022 meegenomen.

Lokale heffingen; OZB

Aanvullende inkomsten

-750000

Voor de OZB verwachten we een voordeel van € 750.000,--
Dit voordeel heeft met name betrekking op de jaren 2021 en 2020. Ook de jaren daarvoor laten een klein voordeel zien. Belangrijkste oorzaak is een lager bedrag aan verminderingen, die ook vanuit 2020 doorwerken in 2021 en een iets hogere realisatie van op te leggen objecten.
Verwachting is dat een bedrag van € 400.000 door zal werken naar 2022 en verder.

Mutaties externe rente

Lagere inkomsten

20000

Ten opzichte van Berap 1 is er sprake van onderstaande mutaties:
•   Vanwege vervroegde aflossingen van verstrekte startersleningen verwachten wij een nadeel van € 10.000 op te ontvangen rentebaten.
•   Door een gunstigere liquiditeitspositie zal het volume aan te trekken kasgeldleningen lager zijn dan verwacht. Hierdoor zal er € 30.000 minder rentevoordeel behaald worden op te ontvangen rentebaten.
•   Omdat er naar verwachting in 2021 geen langlopende geldleningen en dus ook minder kortlopende geldleningen worden aangetrokken zal er sprake zijn van lagere bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld geldmakelaarskosten. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 20.000 op deze lasten.

Per saldo een nadeel van € 20.000.

Concernstelpost Behoedzaamheidsmarge SD; vrijval

Lagere uitgaven

-1250000

Door het afboeken van de besparingsopbrengsten komt de resterende behoedzaamheidsmarge van € 1,5 miljoen met ingang van de begroting 2022 structureel te vervallen. Voor het jaar 2021 vervalt het incidenteel resterende bedrag van € 1.250.000.

Nadelig resultaat TVS sport

Aanvullende inkomsten

-60656

Zie voor toelichting onder doel 1.2.3 onderdeel 'Nadelig resultaat TVS-aanvragen Sport'

Gezond in de stad

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 1.3.1 onderdeel 'Gezond in stad'

Volumestijging passende jeugdhulp

Budgettair neutraal

Zie voor toelichting onder doel 2.3.2 onderdoeel 'Volumestijging en extra  kosten voor passende jeugdhulp'

Beschermingsbewind

Lagere uitgaven

-382000

Zie voor toelichting onder doel 4.3.2 onderdeel 'Bijstand voor beschermingsbewind'

Pilot ondersteuning ondernemers en retail

Aanvullende inkomsten

-25000

Zie voor toelichting onder doel 5.2.1 onderdeel 'Ondersteuning ondernemers en retail'

Ceintuurbaan 4

Zie voor toelichting onder doel 7.1.4 onderdeel 'Ceintuurbaan 4'

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06