Home

Algemeen

Samenvatting

Voor wat betreft de uitvoering van de vastgestelde Begroting 2021, wordt er bij de doelen 7.1.2/7.1.3 één beleidsmatige wijziging vermeldt waarin uw raad verzocht wordt om een onderhoudsreserve beheer openbare ruimte in te stellen. Tevens wordt er een tekortwaarschuwing afgegeven en wordt er één vooraankondiging gedaan.

Op financieel vlak is er wel sprake van afwijkingen. Er is sprake van budgetaanpassingen met een budgettair neutraal verloop waartoe het college reeds eerder heeft besloten. Deze aanpassingen zijn opgenomen in de periodieke begrotingswijziging.

Het totaal van de aanvullende uitgaven of lagere inkomsten ten opzichte van de Begroting bedraagt € 2,26 miljoen in deze Berap. Het totaal van de aanvullende inkomsten of lagere uitgaven ten opzichte van de Begroting bedraagt € 6,5 miljoen in deze Berap. Per saldo resulteert de Berap in een voordelig resultaat van € 4,24 miljoen. Hieronder zijn de grootste mutaties opgenomen.

Aanvullende uitgaven / lagere inkomsten
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 • Hogere uitgaven jeugdzorg (doel 2.3.2)

1.700.000

- Dekking uit rijksgelden aanpak problematiek jeugdzorg

-1.700.000

 • Implementatie inkoop model Jeugd (doel 2.2.1)

108.750

 • Bijstand voor beschermingsbewind (doel 4.3.2)

318.000

 • Winkelgebied Diezerbrink (doel 5.2.1)

110.000

 • Gladheidsbestrijding (doel 7.1.2)

245.000

 • ANNO (Melkmarkt 41);verhoging voorbereidingskrediet (doel 7.1.4)

311.500

 • Voorbereidingskrediet De Wheeme (doel 7.1.4)

100.000

 • Herijking/vernieuwing Algemene subsidieverordening (doel 9.1.4)

197.000

 • Dividendopbrengsten deelnemingen (doel 10.1.1)

198.000

Aanvullende inkomsten / lagere uitgaven
De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn:

 • Resultaat maatwerkvoorzieningen WMO (doel 2.1.3)

1.700.000

 • Budget loonkosten WSW (doel 2.2.1)

258.000

 • Compensatie voor betaalde transitievergoeding (doel 2.2.1)

241.000

 • BUIG (doel 4.1.1)

750.000

 • Open einde regeling bijz. bijstand en kinderopvang (doel 4.1.1)

300.000

 • Entrance fee tankstations (doel 7.1.4)

300.000

 • Veiligheidsregio; positief resultaat (doel 7.2.2)

299.000

 • Gemeentefonds (doel 10.1.1)

600.000

 • Lokale heffingen; OZB (doel 10.1.1)

750.000

 • Vrijval stelpost Behoedzaamheidsmarge SD (doel 10.1.1)

1.250.000

In de uitvoering van het bestaande beleid zien we diverse mee- en tegenvallers.
De grootste meevallers betreffen het voordelig resultaat Maatwerkvoorzieningen WMO als gevolg van minder aanvragen; lagere loonkosten WSW door minder WSW-ers in dienst; ontvangen compensatie van UWV voor betaalde transitievergoedingen aan WSW personeel;  lager beroep op BUIG omdat het aantal
inwoners dat een beroep doet op ondersteuning van levensonderhoud minder is dan verwacht; lagere uitgaven op de open einde regeling bijzondere bijstand en kinderopvang; een ontvangen entrance fee tankstations voor verhuurde grond; positief resultaat Veiligheidsregio over het jaar 2020; een hogere uitkering Gemeentefonds i.v.m. actuele gegevens over de toe te passen verdeelmaatstaven (aantallen) van de uitkering; een hogere OZB opbrengst als gevolg van een lager bedrag aan verminderingen en een iets hogere realisatie van op te leggen objecten en de vrijval van de stelpost behoedzaamheidsmarge Sociaal Domein.
De belangrijkste tegenvallers zijn een hoger beroep op bijzondere bijstand voor beschermingsbewind door groei van het aantal cliënten; extra kosten herinrichting winkelgebied Diezerbrink door onvoorziene tegenvallers; hogere kosten gladheidsbestrijding en een lagere dividendopbrengst.

Een aantal ontwikkelingen, ambities of knelpunten heeft geleid tot nieuwe aanvragen waarvoor wij u vragen in 2021 middelen beschikbaar stellen.
De onderwerpen groter dan € 0,1 miljoen zijn: implementatie inkoopmodel jeugd; verhoging voorbereidingskrediet Anno (Melkmarkt 41); voorbereidingskrediet De Wheeme en herijking/vernieuwing Algemene Subsidie Verordening (ASV).
Daarnaast worden er 2 kredieten aangevraagd waarvan de structurele lasten pas vanaf 2023 een beroep doen op de Algemene middelen. Het betreft hier de volgende kredieten: asbestsanering pand Diezerstraat 80 (€ 160.000) en verhoging krediet herbestemming Luttekestraat 35 (€ 111.000).

Naast bovenstaande mee- en tegenvallers zijn er diverse budgetneutrale mutaties. Denk hierbij aan verschuivingen van budget tussen doelen of het verwerken van extra lasten waar bijdragen derden tegenover staan. Een totaal overzicht van alle mutaties is opgenomen in het in de Berap opgenomen overzicht “Financieel overzicht Berap 2021-2”. Via de linkjes in dat overzicht kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel van de Berap 2021-2 vindt u hier. Conform de verordening 212 dient zowel de Berap als de periodieke wijziging door de Raad te worden vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06