Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 6.1.2 We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving wordt meer en meer ter hand genomen door ontwikkelaars, organisaties, particuliere initiatiefnemers, etc. Deze partijen vragen om ruimte om hun plannen te verwezenlijken. Vanuit het streven naar ruimtelijke kwaliteit en een toekomstbestendige leefomgeving gaan we met de partijen in gesprek om aan de voorkant een gezamenlijk beeld te vormen van de kaders en bijdrage aan het versterken van de ruimtelijke structuur. We denken mee met de initiatiefnemers en bieden maatwerk volgens heldere processen. We houden daarbij nadrukkelijk rekening met de belangen van de omgeving. Daarmee dragen de initiatieven bij aan de verdere ontwikkeling van de gemeente Zwolle.

Criteria

We zorgen voor een stad met ruimtelijke kwaliteit en heldere toekomstbestendige ruimtelijke structuren op niveau van concrete projecten en initiatieven, zodanig dat:

  • Altijd bewust geschakeld wordt tussen de schalen (ingrepen op gebouwniveau hebben effect op stad en ommeland).
  • Projecten en initiatieven bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke structuur en de ruimtelijke kwaliteit.
  • Partijen uitgedaagd worden om waarde en kwaliteit toe te voegen aan de fysieke leefomgeving.
  • We bijzondere aandacht hebben voor plekken waar nieuwe dynamiek kan ontstaan.
  • Er kansen benut kunnen worden door opgaven met elkaar te verbinden, o.a. op het gebied van klimaatadaptatie, energie, circulariteit, cultuurhistorie, gezondheid en sociale opgaven.
  • Er voldoende aandacht is voor participatie en communicatie met de omgeving.

Portefeuillehouder(s)

Ed Anker

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-2

Woningbouwlocatie Kranenburgweg; kredietverhoging

Budgettair neutraal

Met de nieuwbouw van het Van der Valk Hotel Zwolle langs de A28 verviel de horecafunctie van de oude Van der Valklocatie aan de Kranenburgweg 10. Aanvankelijk heeft Van der Valk getracht de locatie met zijn architect zelf te herontwikkelen maar later overgedragen aan een nieuwe ontwikkelaar, DuraVermeer. Deze ontwikkelaar wil woningen in de koopsector realiseren (rijwoningen, tweekappers, vrijstaande woningen en appartementen). De herontwikkeling van de locatie loopt al enkele jaren waarbij door de gemeente kosten gemaakt zijn. Niet alle kosten zijn verhaald en zijn in afgelopen jaren dan ook als last genomen (ten laste van Ruimtelijke Plannen), en een deel van deze kosten is wel verhaald op Van der Valk/ontwikkelaar. Deze uitgaven en dekking/bijdrage van V.d. Valk zullen begrotingstechnisch nog opgenomen moeten worden (€ 161.000).

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06