Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving doel 7.1.3 We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water - groen- en recreatiestructuur krijgen en houden

Link naar afwijkingen in Berap 2021-1

Een goede, bereikbare en bruikbare groenblauwe structuur is één van de randvoorwaarden voor een vitale en levendige stad. De groenblauwe structuur is ook essentieel in de wijken voor een gezond leefklimaat. Een stad die stedelijker wordt, maar waar het groen steeds dichtbij is. Onze bewoners moeten zich kunnen ontspannen en tot rust kunnen komen in het groen en op of langs het water. We vinden het belangrijk dat mensen gestimuleerd worden om te bewegen; groen en water in of dichtbij woon- en werkgebieden zijn daarbij essentieel. Als er één ding duidelijk is geworden uit de Covid-19 (Corona) pandemie, dan is het wel het belang van het beschikken over voldoende goed ingerichte groene buitenruimte dichtbij huis, en dus juist ook ín de stad.  
Daarnaast is de stedelijke groene ruimte steeds belangrijker als leefomgeving voor dieren en planten. Wij koesteren onze groenblauwe structuren met ecologisch beheer en een volwassen bomenbestand, mede omdat die bijdragen aan een klimaat bestendige stad. We vinden een groene stad die toegerust is op een veranderend klimaat en in balans is met een prachtige omgeving van groot belang. Verbetering van bestaande groenblauwe structuren en goed beheer en onderhoud van de bestaande structuren gaan daarbij hand in hand. We geven bewoners de ruimte om hun eigen leefomgeving te vergroenen en werken daarbij samen met de partners in het Zwolse Natuurplatform.

In het coalitieakkoord 2018-2022 staat beschreven dat bij groei en verstedelijking van de stad ook oog is voor groen en biodiversiteit. Daar waar mogelijk versterken we deze. Biodiversiteit maakt onderdeel uit van het Groenbeleidsplan en de Groene agenda. Het versterken van de groen en biodiversiteit doen we door onder andere de inzichten van de miniconferentie groenbeheer/biodiversiteit te betrekken bij onze aanpak op groenbeheer en biodiversiteit. Dit wordt geconcretiseerd in een meerjarenaanpak van biodiversiteitsbevordering in het beheer.

We faciliteren de verbetering van de groenstructuur in de stadsrand en bouwen deze verder uit langs IJssel, Zwarte Water en Vecht. We promoten en gebruiken onze groene kwaliteiten van stad en ommeland voor de toeristische aantrekkelijkheid van Zwolle (o.a. de groene bolwerken, de stadsparken, het Vechtdal en de IJsseldelta). De stenige buurten en wijken worden vergroend of krijgen betere verbindingen met bestaande groengebieden, waardoor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van die buurten voor de bewoners toeneemt en tegelijkertijd meer klimaatbestendig en duurzaam wordt. Waar er ontwikkelingen zijn, nemen we de knelpunten op het vlak van recreatie en groen mee. Dit geldt ook voor het buitengebied. Hiermee vergroten we de leefbaarheid van het buitengebied en de kwaliteit van het landschap.

Criteria

We zorgen dat alle gebieden een hoogwaardige water-, groen- en recreatiestructuur krijgen en houden, zodanig dat:

  • We de basis op orde houden en sturen op basis van risico-analyses en tegelijketijd het beheer inzetten anticipererend op de toekomst.Bewoners (meer) tevreden zijn.
  • We bestaande groen- en waterstructuren versterken en uitbouwen waar deze onvoldoende zijn.
  • We hiervoor vooral al lopende projecten of herstructureringen benutten (zoals Hoogwaterbeschermingprogramma, Ruimte voor de Vecht, Zwolle Spoort en stadslandbouw).
  • Het groen en water optimaal gebruikt kan worden (voldoende massa, bereikbaar en toegankelijk) en de recreatieve gebruiksmogelijkheden vergroot worden.
  • Zwolle via het water goed bereikbaar is en blijft.
  • De reeds rijke biodiversiteit in onze stad koesteren en waar mogelijk verder bevorderen.

Portefeuillehouder(s)

William Dogger

Afwijkingen op activiteiten Berap 2021-2

Aanpassingen en certificering veerpont 't Kleine Veer

Aanvullende uitgaven

38500

De regelgeving t.a.v. de veiligheidseisen voor vaartuigen met meer dan 12 passagiers is aangepast. Voor het Kleine Veer betekent dit dat er een aantal aanpassingen moeten worden doorgevoerd om vanaf volgend jaar nog met meer dan 12 passagiers te varen. Het gaat dan onder meer om:

  • aanpassingen aan het anker (inkasten).
  • actualisatie van de hydraulische en elektrische schema's
  • AED aan boord installeren
  • Aanpassingen aan reddingsmiddelen en blusmiddelen.

De benodigde investering bedraagt totaal circa € 50.000.

De aanpassingen worden na het vaarseizoen uitgevoerd. De aanpassing en certificering moeten in 2021 gereed zijn om gebruik te maken van een overgangsregeling voor bestaande vaartuigen. De verwachting is dat dat lukt. Als geen gebruik gemaakt kan worden van de overgangsregeling, dan zijn veel grotere investeringen aan onder meer de motor nodig. Er moet dan worden voldaan aan de eisen voor nieuwe vaartuigen.

De aanpassingen zijn afgestemd met de gemeente Hattem, als mede-exploitant van het Kleine Veer. Hattem draagt conform de reguliere afspraken 25% van de kosten (€ 12.500).

Afwijkingen op kredieten Berap 2021-2

Overheveling reservemiddelen Ruimte voor de Vecht naar NUTW

Budgettair neutraal

In de Egalisatiereserve dekking kapitaallasten Ruimte voor de Vecht zit een bedrag van € 20.000,- dat overgeheveld zal moeten worden naar de reserve NUTW om de laatste zaken met betrekking tot Ruimte voor de Vecht af te maken. Gezien de hoogte van het bedrag wordt dit niet geactiveerd en in een keer afgeschreven, derhalve zullen deze middelen over moeten gaan van deze egalisatiereserve naar de reserve Nog uit te voeren werken.

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06