Bijlagen

Periodieke wijziging 2021-2

Periodieke wijziging 2021-2

Toelichting: De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212.

Artikel 4. Uitvoering begroting

3.   Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang   van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:

  • Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma’s
  • Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:

a.   de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven
b.   als er sprake is van nieuw beleid. het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt
c.   de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.

4.   Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering   van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken   onder de voorwaarden dat:

a.   het restanten van middelen betreft in  verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een  activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b.   de onttrekkingen afzonderlijk, ter  besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.

5.   Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die   een relatie hebben met een egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die   egalisatiereserve onder de voorwaarden dat:

a.   de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b.   uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.

2e periodieke begrotingswijziging 2021:

A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3

Programma / Doel

Datum B&W

Omschrijving activiteit of krediet

Financiële wijziging

5. Ondernemende en levendige stad

Doel 5.2.2

Berap 2021-1 (A1)

Beeldengroep Joan Derk van der Capellen

-20000

uitg

Doel 6.1.4

Beeldengroep Van der Capellen

20000

uitg

Toelichting:

In de Berap 2021-1 is voor de beeldengroep Joan Derk van der Capellen een budget toegekend van € 20.000 op doel 5.2.2. De kosten zijn echter onderdeel van het project dat is gekoppeld aan doel 6.1.4

6. Toekomstgerichte stad

Doel 6.4.1

15 juni 2021 (10d)

Aansluiting nieuwbouw van der Capellen Campus op warmtenet

43000

uitg.

Doel 10.1.1

Onvoorziene uitgaven 2021

-43000

ink.

Toelichting:

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorbereiden, tijdig organiseren en realiseren van een tijdelijke warmtebron voor de nieuwbouw van de Van der Capellen Campus. Hiervoor is een voorbereidingskrediet van € 43.000 beschikbaar gesteld.

7. Vitale wijken

Doel 7.1.1

Berap 2020-2 (69)

Ondersteuning initiatief versterken cultureel erfgoed Stinspark

-217000

uitg

Doel 7.1.3

Groenbeleid vitale wijken reserve verrekening Stinspark

217000

uitg

Toelichting:

De wijkvereniging WVF (Westenholte, Voorst, Frankhuis) heeft in 2016 het initiatief genomen tot de revitalisering van het Stinspark in Westenholte. Bij het maken van het besluit was nog niet duidelijk op welke budgetten de hogere beheerlasten zouden drukken. Inmiddels is duidelijk dat deze beheerlasten binnen doel 7.1.3 vallen in plaats van 7.1.1. De lasten en de dekking uit de reserve dekking kapitaallasten worden van doel 7.1.1 overgeheveld naar doel 7.1.3.

B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4

C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06