Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 7. Vitale wijken

Zwolle streeft naar vitale wijken, waar iedereen meedoet en waar bewoners actief en trots met elkaar leven en oog hebben voor elkaar. Een wijk waar het fijn wonen is en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. De wijken zijn goed toegankelijk, met passende woningen en goede voorzieningen. Een vitale wijk is nu én in de toekomst aantrekkelijk om in te leven. Daarvoor zijn ze voorbereid op een veranderend klimaat, leveren ze een bijdrage aan de energietransitie en gaan ze mee met de tijd.

In vitale wijken is het mogelijk elkaar te ontmoeten en om gezond en veilig te leven. Dat gebeurt onder andere buiten. Een groene omgeving nodigt uit om te bewegen, sporten, spelen en recreëren.
Door corona en de 1,5 meter samenleving gebruiken inwoners de buitenruimte nu veel meer dan eerder. Dat is positief, want het zorgt voor meer buitengeluk in de stad. Maar het levert ook
vraagstukken op. We gaan beter bekijken hoe we de buitenruimte verdelen. We kijken daarvoor naar gebruik, gedrag en inrichting. Dat doen we samen met alle betrokken partijen.  

Ontmoeten en gezond en veilig leven doen we ook binnen. We zien dat criminelen steeds vaker digitaal toeslaan. De cybercrime stijgt, juist nu we door corona meer zijn aangewezen op digitale communicatie. We willen dat onze inwoners daartegen weerbaarder zijn. Daarom werken we mee aan de uitvoering van een regionaal plan.     

Scholen, wijkcentra, sportaccommodaties en andere voorzieningen maken het mogelijk dat inwoners elkaar ontmoeten. Als dat kan ondersteunen we met ons gemeentelijk vastgoed ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen en activiteiten. Ook dragen we bij aan de energietransitie. Per wijk bekijken we wat daarvoor nodig is. En wat we met elkaar willen bereiken.

Bewoners bepalen met hun betrokkenheid en inzet het gezicht van de wijk. Steeds vaker nemen ze zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor dingen die ze in hun wijk belangrijk vinden. Wij zorgen ervoor dat de basis op orde is en moedigen eigen initiatief aan. We luisteren en gaan met buurten en wijken in gesprek, als onderdeel van ‘Start voor de start’. Dit is een methode om ervoor te zorgen dat we eerst denken en dan doen, door aan het begin met alle interne en externe betrokkenen het vraagstuk door te lopen. Samen met bewoners en andere partners en betrokkenen werken we zo aan vitale wijken, waar de mens centraal staat. We willen dat iedereen in Zwolle kan meedoen en prettig kan leven en wonen. Daarbij hebben we ook oog voor het welzijn van (huis)dieren.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

7.1.2

Gladheidsbestrijding

245.000

7.1.2

Reiniging stadsparken

38.500

7.1.3

Aanpassingen en certificering veerpont 't Kleine Veer

50.000

7.1.3

 - Dekking bijdrage gemeente Hattem

-12.500

7.1.3

Overheveling reservemiddelen Ruimte voor de Vecht naar NUTW

20.000

7.1.3

 - Dekking: overheveling vanuit reserve dekking kapitaallasten

-20.000

7.1.4

Ceintuurbaan 4; huurinkomsten (zie doel 10.1.1)

-30.000

7.1.4

Diezerstraat 80 – asbestsanering; krediet

160.000

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit algemene middelen

-160.000

7.1.4

ANNO (Melkmarkt 41); verhoging voorbereidingskrediet

311.500

7.1.4

Entrance fee tankstations

-300.000

7.1.4

Herbestemming Luttekestraat 35; kredietverhoging

111.000

7.1.4

 - Dekking kapitaallasten vanaf 2023 uit algemene middelen

-111.000

7.1.4

Uitgesteld onderhoud

-1.726.737

7.1.4

 - Dekking: lager onttrekking aan onderhoudsreserve D09

1.726.737

7.1.4

Voorbereiding De Wheeme; voorbereidingskrediet

100.000

7.1.4

Overheveling onderhoudsbudget het Anker

60.000

7.1.4

Maatschappelijke voorziening Stadshagen

50.000

7.2.2

Veiligheidsregio; positief resultaat

-355.000

7.2.2

Veiligheidsregio; trailerhelling

65.000

7.3.3

Inzet dierenwelzijn

50.000

Subtotaal programma 7. Vitale wijken

272.500

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06