Domeinen

Fysiek Domein

Beschrijving programma 6. Toekomstgerichte stad

Zwolle is een aantrekkelijke, levendige stad in een krachtige regio. De stad ligt bijzonder fraai in het landschap en heeft daar vanouds een sterke relatie mee. Dat koesteren we. We zijn een belangrijke schakel in de regio en in het stedelijke netwerk van Nederland. Dat zorgt ervoor dat Zwolle groeit, zowel economisch als qua aantal inwoners. Die groei gaat harder dan we gewend waren. Daar willen we goed op voorbereid zijn. We werken daarom aan een toekomstgerichte stad. In dit programma staat wat dat betekent voor onze leefomgeving.  

We gaan voor duurzame groei. Dat vraagt letterlijk om ruimte. Bijvoorbeeld voor voldoende woningen.
We verwelkomen veel nieuwe inwoners, van binnen en buiten de regio. De vraag naar woningen is groot. We willen voldoende huizen beschikbaar hebben, die betaalbaar zijn en een goede kwaliteit hebben. Meer inwoners leidt ook tot grotere mobiliteit. We zorgen daarom voor wegen, fiets- en voetpaden. Want we willen een stad zijn die gastvrij is en goed bereikbaar. Die verkeersveilig en toegankelijk is.   

Tegelijkertijd werken we aan een energieneutrale stad en spelen we in op een veranderend klimaat.
De negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen willen we zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk omzetten in kansen. De energie die we verbruiken, gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. Die energie moet schoon en betaalbaar zijn. Denk aan energie uit onze bodem, ons (afval)water, uit biomassa en van zon en wind. Van aardgas gaan we zoveel mogelijk af. Die veranderingen noemen we de energietransitie. Alle inwoners, bedrijven, instellingen en overheden krijgen hier de komende jaren steeds meer mee te maken. In 2050 willen we energieneutraal zijn.    

Om Zwolle verder te laten bloeien, werken we samen onder het motto 'alleen ga je sneller, samen kom je verder'. Met medeoverheden, ondernemers, onderwijs en organisaties werken we hand in hand en zoeken we steeds naar maatwerk. Werken vanuit een sterk gezamenlijk belang is dan ook de kracht van Zwolle. Dat doen we bijvoorbeeld al in onze voorbereidingen op de Omgevingswet, die in 2022 ingaat.

In 2019 deed de Raad van State twee belangrijke uitspraken over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Voor activiteiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken mogen we ons niet beroepen op het PAS. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vergunningen in de agrarische sector, maar ook voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van nieuwe wegen. In 2019 is in reactie op de stikstofcrisis een team in het leven geroepen om de impact van de stikstofproblematiek op de gemeente zo klein mogelijk te krijgen en houden. De inzet van dit Stikstofteam zal ook in 2021 nodig zijn. Als onderdeel van de Begroting 2021 wordt ter uitvoering van dit doel voorgesteld om in te stemmen met bestedingsvoorstel 25 (stikstofteam).

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

6.1.1

Wijziging doel versnelling woningbouwopgave

68.805

6.2.1

 - Dekking: overheveling budget naar doel 6.1.1

-68.805

6.1.2

Woningbouwlocatie Kranenburgweg; kredietverhoging

161.230

6.1.2

 - Dekking: bijdrage van de Valk/ontwikkelaars

-161.230

6.1.5

Resultaat MPV

-24.000.000

6.1.5

 - Storting in Reserve Investeringsfonds structurele investeringen

12.000.000

6.1.5

 - Storting in Algemene reserve

12.000.000

6.2.1

Aanjager/Verkenner Flexwonen

40.000

6.3.1

Mobihubs

50.000

6.3.1

Bushaltes nieuwe concessie

100.000

6.3.1

 - Dekking provinciale subsidie

-100.000

6.3.1

Kredietverhoging  project Ondergrondse fietsenstalling

186.000

6.3.1

 - Dekking bijdrage NS en budget Binnenstad (verlichting)

-186.000

6.3.1

Krediet Fietsstraat Koggepark

910.000

6.3.1

 - Dekking Subsidie Fietsstraat Koggepark

-910.000

6.3.1

Overdracht budget beheer en exploitatie Reizigerstunnel en Busstation

127.100

6.3.1

 - Dekking uit budget Spoorzone

-127.100

6.3.3

Aanbestedingsnadeel centralisten meldkamer (parkeren)

37.000

6.3.3

 - Dekking parkeerexploitatie

-37.000

6.3.3

Parkeerproblemen in Stadshagen

13.500

6.4.4

Klimaatadaptatie 2021

212.649

6.4.4

 - Dekking uit B+L (62.649)en GRP (150.000)

-212.649

Subtotaal programma 6. Toekomstgerichte stad

103.500

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06