Domeinen

Bestuur, Dienstverlening en Bedrijfsvoering

Beschrijving programma 9. Bedrijfsvoering

Programma 9 gaat over de gemeente Zwolle als organisatie. In dit hoofdstuk staan de plannen voor onze bedrijfsvoering. Natuurlijk werken we volgens de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Maar we zijn vooral een flexibele en omgevingsbewuste netwerkorganisatie die werkt vanuit de volgende 4 principes:
1.   We werken opgavegericht
2.   We zijn gastvrij en maken het mogelijk
3.   We zijn professional partner en
4.   We zijn vernieuwend.

Deze principes zijn uitgewerkt in onze organisatievisie ‘Op Koers’. Ze geven Zwolse ambtenaren houvast de ontwikkeling van Zwolle en de Regio Zwolle optimaal te ondersteunen. We voegen waarde toe aan de kracht van de stad en regio. We dragen bij aan de ontwikkelingen in onze samenleving en aan de Zwolse ambitie. We dragen bij aan Zwolle als bloeiende stad.

Vanuit een continue focus op verbetering en innovatie streven we naar kwalitatief hoogwaardige ondersteunende processen op het gebied van onder andere inkoop, juridische zaken, financiën, HR, facilitaire zaken en informatievoorziening. Handelen volgens wet- en regelgeving en vanuit de principes van goed werkgeverschap zijn hierbij vanzelfsprekend. Privacybescherming en informatiebeveiliging zijn gewaarborgd. Inclusiviteit en samenwerken is de norm.

In onze bedrijfsvoering en dienstverlening is de samenwerking steeds meer digitaal. De digitalisering blijft ook in 2021 belangrijk en is daarom een speerpunt in dit programma. Innovatie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en een schaalbare infrastructuur zijn hierbij van groot belang.

Financiën

Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2021-2 binnen dit programma. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.

Doel

Omschrijving

 Bedrag 

9.1.1

Werkgeversbijdrage vakbonden CAO 2020

40.000

9.1.3

E-depot van cultuur naar bedrijfsvoering -dekkingvanuit cultuur (zie doel 5.3.1)

100.000

9.1.4

Herijking / vernieuwing Algemene Subsidieverordening (ASV)

157.000

Subtotaal programma 9. Bedrijfsvoering

297.000

 

Deze pagina is gebouwd op 01/18/2022 12:33:38 met de export van 10/15/2021 09:02:06